Pirkanmaan Maakuntamuseo

Arkeologia

Arkeologinen kulttuuriperintö on ihmisen toiminnasta syntyneitä jäännöksiä, rakenteita, kerrostumia ja löytöjä, joita tutkitaan arkeologisin menetelmin. Kiinteät muinaisjäännökset ovat lailla rauhoitettuja muistoja ihmisen toiminnasta aina kivikaudelta 1900-luvun alkuun. Tällaisia ovat esimerkiksi linnavuoret, kiviaidat, muinaiset haudat ja asuinpaikat, pyyntikuopat, teollisuuden jäännökset ja puolustusvarustukset.  Arkeologiseen kulttuuriperintöön kuuluu myös sellaisia rakenteita ja paikkoja, joita ei lueta muinaismuistolain tarkoittamiin kiinteisiin muinaisjäännöksiin, mutta joiden säilyttämistä pidetään perusteltuna niiden historiallisen merkityksen ja kulttuuriperintöarvojen vuoksi.

Pirkanmaalla on runsaasti erilaisia muinaisjäännöksiä tuhansia vuosia vanhoista kivikauden asuinpaikoista ensimmäisen maailmansodan aikaisiin puolustusvarustuksiin. Muinaisjäännökset ovat usein vaikeasti havaittavissa ja melko huonosti tunnettuja, eikä niiden merkitystä aina ymmärretä. Ne ovat kuitenkin korvaamaton osa historiaamme. Pirkanmaan maakuntamuseon kulttuuriympäristöyksikkö suojelee, tutkii ja välittää tietoa arkeologisesta perinnöstä, joka on osa monikerroksista kulttuuriympäristöä. Museo on suojeluviranomainen ja arkeologian asiantuntija Pirkanmaalla.

Maakuntamuseo tekee maksullisena asiantuntijapalveluna arkeologisia tutkimuksia kuten kaivauksia, inventointeja ja erilaisten työhankkeiden valvontaa . Maakuntamuseo ohjaa muiden tekemiä arkeologisia tutkimuksia kuten kaivauksia, inventointeja ja erilaisten työhankkeiden valvontaa ja tekee niitä tarvittaessa myös itse maksullisena asiantuntijapalveluna.

Arkeologisen kulttuuriympäristön tutkimus

Perustutkimukset

Maakuntamuseo tekee resurssien mukaan esihistorian ja historiallisen arkeologian tutkimusta. Muuttuvan maankäytön johdosta vuosittain tehtävät inventoinnit ja koekaivaukset ovat perustutkimusta, jonka tulokset esitellään museoon arkistoiduissa kenttätyöraporteissa ja Pirkan maan alta -julkaisussa (suomenkielinen julkaisu, artikkeleissa myös englanninkieliset tiivistelmät). Kenttätutkimusten yhteydessä teetetään luu- ja makrofossiilianalyysejä sekä radiohiiliajoituksia. Museossa tutkitaan myös arkeologisen kulttuuriympäristön nykytilaa, säilymisuhkia ja hallinnollista suojelua.

Raportit löytyvät Siiristä.

Arkeologiset kaivaukset Pirkkalankylän Tursiannotkon rautakautisella asuinpaikalla Pirkkalassa. Kuva: Pirkanmaan maakuntamuseo.
Reuharinniemen pronssikautinen lapinraunio Tampereen Lentävänniemessä. Kuva: Nina Luukko.
Kenttätutkimukset

Inventoinnissa tarkastetaan ennestään tunnettujen muinaisjäännösten kunto ja säilyneisyys sekä paikannetaan uusia muinaisjäännöksiä kartalle. Inventointiraportissa selvitetään kohteen paikkatiedot, rauhoitusluokka ja ehdotus suoja-alueeksi sekä annetaan alustava luonnehdinta kohteesta. Inventointi ei ole kaivaus, jossa tutkitaan yksityiskohtaisesti yhtä tai muutamaa muinaisjäännöstä.

Koekaivauksessa selvitetään muinaisjäännöksen säilyneisyyttä, maanalaista laajuutta ja arvoa.

Koneellisen maankaivuun yhteydessä tehdään valvontaa, jossa havainnoidaan esille tulevia maakerrostumia ja taltioidaan löytöjä.

Yleisissä työhankkeissa ja suurehkoissa yksityisissä hankkeissa tutkimukset kustantaa muinaismuistolain nojalla työhankkeen toteuttaja. Yksityisten maanomistajien pieniin työhankkeisiin liittyviä arkeologisia tutkimuksia tekee Museovirasto valtion rahoituksella. Myös maakuntamuseo voi mahdollisuuksiensa mukaan tehdä tällaisia pienialaisia tutkimuksia. Tarkempia ohjeita menettelyistä antavat maakuntamuseo ja Museovirasto.

Arkeologisen kulttuuriympäristön suojelu

Suojelu on arkeologisen perinnön arvostamista ja siirtämistä tuleville sukupolville. Muinaisjäännösten hyvä säilyminen kulttuuriympäristön osana on kulttuuritahdon ja säädösten yhteisvaikutuksen tulosta. Suojeluun liittyvät vastuut ja velvoitteet määrittelee muinaismuistolaki (1963/259).

Ilmoita muinaisjäännöksestä

Museovirasto avaa ilmoituspalvelu Ilpparin kaikille arkeologisille kansalaishavainnoille. Jatkossa palvelussa voi ilmoittaa esineiden lisäksi myös maalla sijaitsevista jäännöksistä ja vedenalaisista kohteista.

Ilpparin etusivu

Lisätietoa

Pirkanmaan maakuntamuseo on suojelusta vastaava viranomainen, joka antaa tietoja ja lausuntoja arkeologisista arvoista esimerkiksi kaavoituksessa, rakentamisen lupa-asioissa, tie-, vesihuolto-, sähkökaapelointi- ja tietoliikennehankkeissa sekä maa- ja metsätalouden toimenpiteissä. Suojeluun kuuluvat arkeologiset selvitykset. Ennestään tuntemattomia muinaisjäännöksiä löytyy säännöllisesti. Museo ottaa vastaan myös maastohavaintoja ja löytöilmoituksia.

Hei, tämä sivusto ei valitettavasti tue vanhentuneita tietoturvattomia selaimia. Päivitäthän uuteen selaimeen, kiitokset!